kanoon_logo

دانــش‌آمــوزان نخبــه شهرســتان پاکدشــت، شــما بــه کانــون نخبــگان طوبــی دعوتید!

دوست عزیر سلام. به کانون نخبگان طوبی خوش آمدید.

ابتدا متن زیر را به دقت بخوانید تا با برنامه امسال کانون نخبگان در پاکدشت آشنا شوید.

برای درخواست شرکت در جلسه آشنایی و آزمون ورودی در انتهای صفحه فرم تماس را پر کنید.

  • تمامــی دوره هــای برگزارشــده در کانــون نخبــگان رایــگان بــوده و مشــمول دریافــت هیــچ هزینــه ای تحــت هیــچ عنوانــی نخواهــد بــود. کلاس هــا بــه صــورت حضــوری در روزهای پنجشنبه در  موسســه آموزشی فرهنگی حســان پاکدشت برگــزار مــی شــود.
  • اگر پرسشهای بیشتری داشتید، از طریــق  شماره زیــر بــا مــا صحبت کنید:
    09931884497
  • اگر تصمیم گرفتید به ما در کانون نخبگان بپیوندید، فرم زیر را به دقت پر کنید. با اینکه دوست داریم از حضور همه شما در کانون نخبگان لذت ببریم اما ظرفیت دوره‌ها محدود است. لذا با توجه به تعداد متقاضیان، با تعدادی از برگزیدگان برای شرکت در جلسه آشنایی و آزمون ورودی تماس گرفته خواهد شد.

درخواست حضور در جلسه آشنایی و آزمون ورودی کانون نخبگان طوبی